Grafikk av Eli Hovdenak: Lærd, litografi
Grafikk av Eli Hovdenak: Lærd, litografi
Grafikk av Eli Hovdenak: Lærd, litografi
Grafikk av Eli Hovdenak: I sol og regn, litografi
Grafikk av Eli Hovdenak: I sol og regn, litografi
Grafikk av Eli Hovdenak: I sol og regn, litografi
Grafikk av Eli Hovdenak: Kurtise, tresnitt
Grafikk av Eli Hovdenak: Kurtise, tresnitt
Grafikk av Eli Hovdenak: Kurtise, tresnitt
Grafikk av Eli Hovdenak: Half a man, tresnitt
Grafikk av Eli Hovdenak: Half a man, tresnitt
Grafikk av Eli Hovdenak: Half a man, tresnitt
Grafikk av Eli Hovdenak: Herbarium,monotypi,
Grafikk av Eli Hovdenak: Herbarium,monotypi,
Grafikk av Eli Hovdenak: Herbarium,monotypi,
Grafikk av Eli Hovdenak: Vi to, litografi
Grafikk av Eli Hovdenak: Vi to, litografi
Grafikk av Eli Hovdenak: Vi to, litografi

©2020 BONO Norwegian Visual Artists Copyright Society: bono@bono.no tlf: +47 23 10 03 50